Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 058nu

1

Definities, in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Dienstverlener: 058nu gevestigd op de Gaumastate 13, 8925 LH te Leeuwarden.
1.2 Dienstverlening: de behandelingen van 058nu.
1.3 Wederpartij: cliënt, opdrachtgever van 058nu.
1.4 Opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling door de wederpartij diensten worden verleend door 058NU
1.5 Contract: een (schriftelijke) overeenkomst van een bepaalde of onbepaalde duur, waarbij tegen betaling door de wederpartij diensten worden verleend.
Contract: 

2

Praktijk huisregels !

2.1 Personen onder de 18 jaar dienen schriftelijke toestemming te overleggen van een ouder of voogd.
2.2 Bij twijfel over de leeftijd zal naar uw legitimatie gevraagd worden.
2.3 Indien u onder behandeling bent van een arts, specialist of medicijnen gebruikt dient u dit voor de behandeling te melden.
2.4 Indien er in het verleden tijdens een behandeling problemen zijn geweest dient u dit ten alle tijde voor de aanvang van de behandeling te vermelden.
2.5 Afspraken kunt u zelf wijzigen via de link in de bevestigingsmail.
2.6 Afspraken kunnen tot 48 uur voor de afspraak geannuleerd worden, het bedrag van de afspraak blijft als tegoed staan en wordt niet teruggestort of indien nog niet betaald alsnog in rekening gebracht
Afspraken die binnen 48 uur worden geannuleerd worden in rekening gebracht en hiervoor is geen recht op restitutie.
Er wordt van iedere cliënt een cliëntendossier aangemaakt, de gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt zonder dat hier vooraf schriftelijk toestemming is gevraagd aan de cliënt.

3

Aansprakelijkheid

3.1 De aansprakelijkheid van 058NU voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot een maximum van het door de verzekering uit te keren bedrag. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van 058NU beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van 058NU wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat 058NU ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
3.2 De wederpartij vrijwaart 058NU voor aanspraken van derden.
3.3 058NU is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan 058NU kunnen worden toegerekend.

4

Facturering en betaling

4.1 Betalingen voor behandelingen in de praktijk dienen, tenzij anders is overeengekomen direct te worden voldaan door een PIN transactie of in contanten.
4.2 Betaling van een abonnement, tenzij anders overeengekomen, dient door de wederpartij binnen 10 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan 058NU te worden betaalt. Doet de wederpartij dit niet dan brengt 058NU €7,50 administratie kosten in rekening per betalingsherinnering.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim. De verplichtingen van 058NU tot het verlenen van diensten kan met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken worden opgeschort, terwijl de wederpartij met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
4.4 Alle buitenrechterlijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders, incassobureaus, vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
4.5 Voor het geval naar het oordeel van 058NU de financiële positie van de wederpartij risico’s met zich mee brengt, is 058NU gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

×

Hallo!

Klik op onderstaande afbeelding om een WhatsApp bericht te sturen of stuur een e-mail naar pedicure@058nu.nl

× Stel gerust je vraag?